+48 608 730 134
  1. Organizatorem szkolenia jest firma C. C. KONSULTING SP. Z O.O. z siedzibą w Bystrzycy na ul. T. Kościuszki 81, 55-200 Oława.
  2. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia udziału w szkoleniu i obowiązują wszystkich uczestników.
  3. Uczestnik szkolenia to osoba zgłoszona do udziału w szkoleniu
  4. Bezpłatna rezygnacja ze szkolenia następuje nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia lub w dniu szkolenia Zamawiający lub Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
  5. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia w wyjątkowych przypadkach, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.
  6. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy w sytuacjach losowych niezależnych od organizatora. Jednocześnie organizator gwarantuje, iż zapewni uczestnikom szkolenia trenera o równie wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej
  7. Organizator szkolenia zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość zmiany godzin szkolenia, o czym poinformuje uczestników najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.
  8. Każde przesłane przez Państwa zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych punktów regulaminu. Za zgłoszenie uznajemy zgłoszenie e-mailowe, zgłoszenie telefoniczne oraz zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy ze strony internetowej.
  9. Dane zawarte w formularzu zgłoszenia są dla Organizatora uznane za dane do wystawienia faktury.