+48 608 730 134

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest C.C.KONSULTING SP. Z O.O., ul. Kościuszki 81, 55-200 Bystrzyca, NIP: 9121888271, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000621771;
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

C.C.KONSULTING SP. Z O.O. przetwarza dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu w celu:

 1. Działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Wypełniania obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Klienta, tj. marketingu usług oferowanych przez Klienta oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), marketingu usług oferowanych przez Klienta w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez C.C.KONSULTING SP. Z O.O. następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

 • innym podmiotom współpracującym z C.C.KONSULTING SP. Z O.O. przy realizacji umowy,
 • podmiotom świadczącym na rzecz C.C.KONSULTING SP. Z O.O. usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz C.C.KONSULTING SP. Z O.O. usługi w obszarze marketingowym;
 • Podmiotom świadczącym na rzecz C.C.KONSULTING SP. Z O.O. usługi prawne lub doradcze; Innym podmiotom, którym C.C.KONSULTING SP. Z O.O. powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
 • Innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
 2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe
 6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

V.  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zorganizować i przeprowadzić szkolenie
 • art. 6 ust. 1 punkt a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody. W praktyce naszej działalności, będziemy ubiegać się o Państwa zgodę wyłącznie w celu dostarczania informacji handlowych;
 • art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Na mocy tej przesłanki będziemy prowadzić statystyki, monitorować prawidłowość wykonania umów, wykrywać nadużycia dochodzić ewentualnych roszczeń.

VI.  ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane osobowe – organizacja szkoleń

 1. dane te przetwarzamy w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń;
 2. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe
 • dane niezbędne do dokonania rozliczeń
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić przeprowadzenie szkolenia.
 2. dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, gdy ustaną obowiązki spółki na tle ordynacji podatkowej itd. ).
 1. Dane osób kontaktujących się ze spółką

 1. dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (telefonicznie, mailowo)
 2. dane te obejmują:
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • nr telefonu,
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi;
 2. Dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu – udzielenia odpowiedzi. Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy cel ten zostanie zrealizowany.
 1. Dane osobowe odbiorców informacji handlowych

 1. dane te przetwarzamy w celu dostarczenia na podany adres elektroniczny informacji handlowych (oferty, informacje o szkoleniach)
 2. dane te obejmować będą:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • kontakt telefoniczny
 1. podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania.
 1. Dane osobowe naszych trenerów, specjalistów, z którymi współpracujemy

 1. dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania współpracy, zapewnienia obsady szkoleń na najwyższym poziomie;
 2. pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla nawiązania współpracy. Najczęściej będą to:
 • dane identyfikacyjne  (w tym dane o działalności gospodarczej)
 • dane kontaktowe
 • informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
 • informacje o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach
 • inne – stosownie do okoliczności współpracy
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić realizację współpracy.
 2. dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, gdy ustaną obowiązki spółki na tle ordynacji podatkowej itd. ).
 1. Dane osobowe naszych kontrahentów (dostawców usług i towarów):

a) dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji. Dane te pozyskiwać możemy również zgodnie z procedurą zamówień publicznych;

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 • dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
 • dane kontaktowe

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

d) dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji  umowy.

Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, gdy ustaną obowiązki spółki na tle ordynacji podatkowej).

VII.  SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI

 1. W praktyce, przetwarzane przez nas dane osobowe, stosownie do sytuacji, mogą posłużyć realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, takich jak np.:
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im
 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk
 • marketingu bezpośredniego

     2. Ponadto, przetwarzane przez nas informacje mogą zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 • podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, dostarczanie korespondencji, czynności księgowe, przekazanie listy nazwisk uczestników trenerom, inne)
 • podmioty, którym dane osobowe są przekazywane na podstawie Państwa wyraźnej zgody

Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

VII.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez C.C.KONSULTING SP. Z O.O. przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:

 • Działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie –przez okres wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń C.C.KONSULTING SP. Z O.O.
 • Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez C.C.KONSULTING SP. Z O.O. przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania;
 • Prowadzenia dokumentacji związanej z wykonaną umową - przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisu prawa;
 • Marketingu usług oferowanych przez C.C.KONSULTING SP. Z O.O. – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
 • Komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
 • Realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez C.C.KONSULTING SP. Z O.O. - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
 • Opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

VIII. SKUTKI NIEPODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Klienta danych, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania C.C.KONSULTING SP. Z O.O. może odmówić Klientowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych usług.
 2. Podanie przez Klienta osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu Klienta.

C.C.KONSULTING SP. Z O.O. oświadcza iż:

 1. Informacje o charakterze nieosobowym mogą być zbierane automatycznie. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Pozwalają nam również jak najlepiej dopasowywać strony do Państwa potrzeb i upodobań.
 2. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika.

Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.Ponadto użytkownik ma prawo żądać ich usunięcia.

IX. UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, na podstawie art. 20 „RODO”.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu (np. wobec marketingu bezpośredniego)

Uprawnienia te mogą Państwo łatwo zrealizować przy pomocy udostępnionych przez nas wzorów wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Z poważaniem

C.C.KONSULTING SP. Z O.O.