+48 608 730 134

Realizacja usług Assessment Center (AC) i Development Center (DC) służy określeniu kompetencji kandydatów na wskazanym stanowisku pracy (AC) oraz  doskonaleniu kluczowych umiejętności i kompetencji zatrudnionego zespołu (DC).

ASSESSMENT CENTER (AC)

AC jest najbardziej obiektywną metodą pomiaru potencjału zawodowego. Polega ona na weryfikowaniu wiedzy teoretycznej z umiejętnością praktycznego zastosowania podczas symulacji wykonywania zadań służbowych. Dzięki tej metodzie istnieje możliwość poznania cech charakteru, temperamentu oraz „miękkich” umiejętności, które mają wpływ na jakość i wydajność pracy w zespole  na wyznaczonym stanowisku.

Do najważniejszych elementów AC można zaliczyć obserwację i ocenę indywidualnej wydajności w trakcie wykonywanych zadań, które są specyficzne dla danego stanowiska. Podczas symulacji asesorzy firmy C.C.KONSULTING SP. Z O.O. obserwują zachowania kandydatów z uwzględnieniem m. in. umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych, negocjacyjnych, pracy zespołowej oraz grupowego podejmowania decyzji jak i samej postawy i zachowania w sytuacjach trudnych.

Metoda AC jest integralną częścią procesu rekrutacyjnego, w znacznym stopniu obniża rotację pracowników, wpływa na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników.

DEVELOPMENT CENTER (DC)

Dzięki zastosowaniu DC w skuteczny sposób zostaną ujawnione talenty oraz faktyczny potencjał pracowników, co może stanowić cenne wsparcie w planowaniu rozwoju zawodowego wybranych osób.

Projekty DC są w szczególności polecane instytucjom, które są gotowe na przeprowadzenie obiektywnej diagnozy potencjału i kompetencji zatrudnionych pracowników. Skuteczność metody DC wynika z wielostronnej obserwacji i oceny umiejętności pracowników w różnorodnych zadaniach, której dokonuje kilku asesorów. Uczestnicy projektu DC otrzymują informacje zwrotne, które umożliwiają im zrozumienie swoich zachowań w kontekście wymagań organizacji oraz społecznego odbioru. Nasze wieloletnie doświadczenie potwierdza, iż dzięki projektom DC pracownicy mają szansę i możliwość by zaplanować swój rozwój.

Najczęściej metoda DC jest skierowana do kluczowych pracowników firmy lub instytucji.

Po przeprowadzeniu Development Center, zostaje zebrana kompleksowa informacja dot. kompetencji zatrudnionych pracowników, która umożliwia dopasowanie odpowiednich kierunków i form dalszego rozwoju zawodowego (coaching, studia podyplomowe, szkolenia itp.)


C.C.KONSULTING SP. Z O.O. w ramach realizacji AC oraz DC oferuje:

 • charakterystykę stanowiska pracy z określeniem kompetencji pomocnych do skutecznego wykonywania zadań
 • przygotowanie autorskiej metodologii
 • realizację symulacji zadań
 • obserwację i wnikliwą analizę naszych asesorów
 • przygotowanie szczegółowego raportu ze wskazaniem indywidualnych wytycznych dot. rozwoju pracownika

Korzyści z przeprowadzenia AC lub DC w instytucji/przedsiębiorstwie:

 • wybór właściwych kandydatów na określone stanowiska
 • uniknięcie kosztów, wynikających z błędnych wyborów zatrudnienia nieodpowiednich kandydatów
 • otrzymanie obiektywnych i profesjonalnych informacji n.t. kompetencji kandydatów oraz pracowników
 • natychmiastowa analiza faktycznych umiejętności kandydata
 • identyfikacja potencjału pracowników
 • zaprojektowanie dalszego rozwoju pracowników (coaching, szkolenia studia podyplomowe itp.)